Ortaöğretimde Devam ve Okullaşma Oranlarının Artırılması Teknik Destek Projesi

TREESP2.2.ENROLMENT/P-01

1.5 50 Pilot Okulda Okul Eylem Planları için Şablon Oluşturulması

Giriş

Teknik Destek Ekibi (TDE), Operasyon Faydalanıcısına (OF) sunulan kavram belgesinde, Teknik Teklif’te (TT) yer alan çerçeve şablonu (boş) sunmuştur.

Bu belgede, şablonda yer alan aşağıdaki kısımlar sunulmaktadır:

• Uzun Vadeli Hedefler ve ilgili Stratejik Hedefler
• Stratejik Hedeflerin altında yer alacak içeriğin tanımı

TDE uzmanları, Okul Eylem Planlarının (SAP) ilk versiyonunu hazırlayacak ve her okulda “ODAP Ekibi” olarak atanmış katılımcılarla yuvarlak masa toplantılarında görüşecektir. Burada amaç, yereldeki koşullar, okul personelinin deneyimleri ve her okulun içinde bulunduğu özel çevresel koşulları dikkate alarak içeriği olabildiğince özelleştirmektir.

Performans Değerlendirme Göstergesi/Göstergeleri sütunu için yuvarlak masa toplantılarında izleme aracının oluşturulması konusu da görüşülecek ve katılımcılarla şu konularda değerlendirmelerde bulunulacaktır:

 

Planlama Dönemi

Eylül 2023 – Mayıs 2024

Uzun Vadeli Hedefler

Entegre Önleme, Müdahale ve Telafi Modeli'nin uygulanması yoluyla ortaöğretimde devam ve okullaşma oranlarını artırmak (1, 2, 3 ve 4. Stratejik Hedeflerle bağlantılı)

Entegre Önleme, Müdahale ve Telafi Modeli'nin uygulanması yoluyla ortaöğretimde devam ve okullaşma oranlarını artırmak (5 ve 6. Stratejik Hedeflerle bağlantılı)

Stratejik Hedefler

1. Akranlarına göre geride kaldığı tespit edilen öğrencilerin, okuduğunu anlama, matematik ve fen bilimleri alanlarında temel beceri düzeylerine ulaşmalarında desteklenmesi

2. Öğrencilerin okula aidiyet duygusunun ve motivasyonunun güçlendirilmesi, okul ortamlarının cazip hale getirilmesi ve öğrenci-öğretmen iletişiminin etkinliğinin arttırılması

3. Erken okul terki riski taşıyan hedef öğrenci gruplarına (özellikle kız çocuklarına) akademik motivasyonları ile kişisel ve sosyal yeterliliklerini geliştirmeye yönelik mentorluk hizmetinin sunulması.

4. Ortaöğretim öğrencilerinin sistemli bir şekilde izlenmesi ve ilgili tedbirlerin daha da geliştirilmesi için okulu erken terk etme riski altındaki kız ve erkek çocuklarının erken tespit edilmesi.

5. Hâlihazırda lisede örgün eğitimi terk eden çocukların tespit edilmesi ve müdahale sürecine ailelerin dâhil edilmesi

6. Modelin etkili şekilde uygulanmasının ve Operasyon sona erdikten sonra sürdürülebilirliğinin sağlanması.